Update WTP door COR en Frans Everts

De Centrale Ondernemingsraad (‘de COR’) en Shell Nederland (‘Shell NL’) zijn al geruime tijd regelmatig en constructief met elkaar in gesprek over de toekomst van ons pensioen. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Er is goede voortgang geboekt en dat betekent dat we de volgende fase ingaan. In deze fase zal de VOEKS (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’) het zogenaamde wettelijke hoorrecht uitoefenen en haar mening geven over het concept transitieplan met daarin het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling en de transitie daar naartoe. Deze mening zal vervolgens door de COR en Shell NL worden meegenomen in de vervolggesprekken. Dit zal enige tijd duren. Hierna zal het voorgenomen voorstel zoals we dit hebben besproken met de COR én met de VHC via een formeel instemmingsverzoek aan de COR worden voorgelegd. Instemming van de COR is nodig voor we de wijzigingen uiteindelijk kunnen implementeren. We kunnen daarom pas over een aantal maanden meer informatie geven over onze nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen.

Daarnaast zullen we in deze volgende fase ook verdergaan met de iteratieve en voorbereidende gesprekken met de besturen van de pensioenfondsen (SNPS en SSPF). De besturen hebben namelijk de taak om de nieuwe pensioenregeling te toetsen op onder andere uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. Daarbij moeten zij beoordelen of alle belangen goed zijn afgewogen in het proces. Daarvoor vindt binnen de fondsen een intern besluitvormingsproces plaats. Na het besluit van de fondsen zal de nieuwe regeling moeten worden geimplementeerd. We streven ernaar om de wijzigingen in de SNPS-regeling per 1 januari 2026 door te voeren. Voor de SSPF-regeling is dat 1 januari 2027.

Zowel de COR als Shell NL waarderen de constructieve samenwerking en kijken met vertrouwen uit naar de volgende fase in het proces.

5 vragen over de veranderingen

We krijgen veel vragen binnen van medewerkers. Je vindt hieronder de belangrijkste, meer technische, vragen en de antwoorden daarop.

 

1. Als er wordt ingevaren gaat mijn verwacht pensioen een stuk omhoog. Hoe komt dat?

De Wet toekomt pensioenen houdt een grote verandering van het pensioenstelsel in Nederland in. Deze veranderingen zien onder andere op het fiscale kader dat geldt voor pensioen. Door opgebouwde pensioenrechten in te varen (de voorgeschreven norm) gaan er andere fiscale regels gelden voor jouw pensioen en kun je optimaal profiteren van deze verandering. Dat komt omdat er geen begrenzing meer geldt voor het toekennen van de beleggingsrendementen. Deelnemers die nog een aantal jaren kunnen beleggen en een zogenaamde lange beleggingshorizon hebben, hebben daar het meeste voordeel van. Hoe langer de horizon hoe groter het voordeel voor de (actieve) deelnemers. Bij invaren kunnen bovendien de buffers van het pensioenfonds worden toebedeeld aan de deelnemers en daardoor wordt dit positieve effect nog groter. Dit is een eenmalige kans die daarmee leidt tot een significant hogere pensioenverwachting. Als wordt ingevaren komt het beleggingsrisico weliswaar bij de deelnemers, maar omdat het fiscale kader verandert, is de verwachting dat dit in bijna alle gevallen een significant voordeel oplevert.

 

2. Hoe zit het met de berekeningen en wanneer krijgen medewerkers inzicht in de berekeningen en de afwegingen die Shell NL en de COR maken?

Onze projecties worden doorberekend door een derde partij, Ortec. Ortec is de marktleider in Nederland en werkt als onafhankelijke partij voor Shell. Ortec is ook de partij die voor het pensioenfonds werkt. Ortec heeft intern een certificering op haar processen en ook interne controls om de kwaliteit van de data te bewaken. Daarnaast worden de berekeningen van Ortec gecontroleerd door onze eigen actuarissen en de actuaris van de ondernemingsraad. Wij zijn momenteel druk in gesprek met de Centrale Ondernemingsraad en bespreken ook daar de uitkomsten van de verschillende berekeningen.

Uiteindelijk zal in het transitieplan worden uitgelegd op welke manier sociale partners (dat zijn Shell NL en de COR) kijken naar de transitie. In deze uitleg zal ook duidelijk worden op welke manier Shell NL en de COR invulling geven aan de open normen (zoals bijvoorbeeld “evenwichtigheid” of “onevenredig ongunstig”) die in de Wet toekomst pensioenen worden genoemd. We kijken naar de belangen van alle groepen deelnemers en nemen daarbij de verschillende perspectieven mee. Zo moet worden gekeken naar de verwachte gevolgen (zowel in positieve als negatieve zin) en wat de impact is van een hogere of lagere dekkingsgraad op het moment van invaren. Uiteindelijk moet sprake zijn van een evenwichtige transitie. De afwegingen en keuzes zullen uiteindelijk worden opgenomen in het transitieplan. Dit transitieplan is een bijlage bij het instemmingsverzoek aan de COR en wordt bovendien ook publiek gemaakt voor alle deelnemers.

 

3. Welke aannames worden gebruikt voor de berekeningen?

Voor het maken van de berekeningen is door Ortec speciale software ontwikkeld die voor heel veel pensioenfondsen in Nederland en ook voor ons wordt gebruikt. In deze software worden op basis van economische scenariosets die worden voorgeschreven door De Nederlansche Bank, 2.000 scenario’s geprojecteerd. Voor ieder scenario gelden weer andere aannames, waardoor het niet mogelijk is om te spreken van een basis aanname. Wel kunnen we aangeven dat er gemiddeld op de lange termijn wordt uitgegaan van een rendement van 5.6% op aandelen, 2.0 % op obligaties en van 2.1% inflatie. In de 2.000 scenario’s wordt ook uitgegaan van zogenaamde stress-scenario’s: wat als het heel slecht gaat, maar ook wat als het heel goed gaat. Een voorbeeld van zo’n stress-scenario is stagflatie, waarbij een langere tijd sprake is van negatieve aandelenrendementen in combinatie met hoge inflatie. De economische projecties om pensioenuitkomsten te bepalen, worden gedaan voor de volledige verwachte levensduur van de deelnemers. Er wordt niet apart gekeken naar scenario’s waarin deelnemers langer of korter leven.

 

4. Hoe kijken de experts naar de scenario’s van DNB? Wat als het slechter gaat?

Heel Nederland moet werken met deze scenariosets. Deze sets bevatten naast de meest waarschijnlijke scenario’s ook hele extreme scenario’s. Daar gaat een hoop werk aan vooraf en hoewel de scenario’s niet alles zullen omvatten, bieden deze berekeningen wel een goed overzicht van hetgeen dat kan worden verwacht. Er wordt daarmee rekening gehouden met uiterste situaties die worden geprojecteerd naar de toekomst. Door politieke druk zitten in de scenario’s van DNB veel meer heel onwerkelijke situaties dan voorheen het geval was. In die zin worden de scenario’s eerder gezien als pessimistisch dan als optimistisch. De overheid wil dat we deze scenario’s inzichtelijk maken. En ondanks dat deze extreem zijn en naar alle waarschijnlijkheid niet zullen plaatsvinden, zal iedereen deze scenario’s ook terugzien op het pensioenoverzicht.

We begrijpen dat het belangrijk is dat een goede afweging van alle belangen wordt gemaakt, ook voor de situatie waarin het ineens slechter gaat. Wij leggen daarom de lat hoog en willen niet koste wat kost invaren. Wij willen alleen een verzoek tot invaren doen als dat duidelijk beter is voor de deelnemers. Niet alleen in het verwachte scenario, maar we willen dat de deelnemers er in een grote meerderheid van de scenario’s op vooruit gaat. Hierbij kijken wij ook specifiek naar de genoemde stress scenario’s, waarin het veel slechter gaat. We kijken hier samen naar met de COR.

 

5. Wat betekent deze transitie voor mij?

Tijdens de informatiesessies hebben we persona’s (maatmensen) laten zien om je inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van invaren en hard sluiten. Deze persona’s zullen we updaten op basis van de laatste cijfers. We zullen ook nieuwe persona’s toevoegen en toelichten hoe deze grafieken gelezen moeten worden.

Met deze voorbeelden kun je een behoorlijk goed beeld krijgen van wat de veranderingen min of meer betekenen. Precieze details van de nieuwe pensioenverwachtingen op individueel niveau zijn er helaas nog niet en dat duurt nog wel even. Via het pensioenfonds zul je uiteindelijk een individueel overzicht ontvangen waarop je ziet wat de transitie precies voor jou betekent. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar dit zal waarschijnlijk pas kunnen rondom het moment waarop de transitie plaatsvindt, omdat daarvoor ook alle systemen moeten worden ingericht en de situatie op het moment van de transitie bepalend is voor de daadwerkelijke uitkomsten. Dat kan dus nog wel enkele jaren duren.

Bekijk de slides

In juni, juli en september zijn infosessies gehouden voor de medewerkers van Shell in Nederland. Via onderstaande link kun je deze recordings bekijken.

De recordings zijn beschikbaar in Nederlands en Engels en alleen bedoeld voor medewerkers.

De slides die gebruikt zijn staan hier.

Nieuwe regels voor het pensioen voor je partner

Met de komst van de nieuwe wet gaat er ook iets veranderen in het pensioen voor je partner. We noemen dat pensioen het nabestaandenpensioen. Dat is het pensioen dat jouw nabestaanden (partner en eventuele kinderen) ontvangen na jouw overlijden.  
 
Straks zal dit nabestaandenpensioen anders geregeld worden. De belangrijkste wijziging is de manier waarop het nabestaandenpensioen wordt berekend als je komt te overlijden voordat je met pensioen gaat. Nu is het zo dat de hoogte afhankelijk is van de hoogte van het ouderdomspensioen. Maar dit verandert.
In het nieuwe stelsel is de hoogte van het nabestaandenpensioen een vast percentage van jouw salaris, ongeacht je leeftijd. Shell Nederland en de COR bespreken samen hoe hoog het nabestaandenpensioen wordt in onze nieuwe pensioenregeling.

Het is wel goed om te weten dat zolang je werkt (en gedurende een beperkte periode daarna) er automatisch een nabestaandenpensioen verzekerd is. Als je uit dienst gaat dan kun je er straks voor kiezen om zelf premie te betalen zodat de dekking voor het nabestaandenpensioen doorloopt. Dit kan handig zijn als je na jouw uitdiensttreding bij Shell (tijdelijk) nergens anders in dienst treedt (en pensioen opbouwt). Op dit moment heb je die mogelijkheid namelijk niet. Shell en de COR bepalen ook samen wat er in het nieuwe stelsel onder deze dekking valt.

Als je straks met pensioen gaat dan kan je zelf bepalen of je naast je ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen wil verzekeren. Die mogelijkheid is nu ook al zo geregeld in onze huidige SNPS-regeling. Meer weten over je huidige nabestaandenpensioen? Gebruik dan de pensioenplanner op Shellpensioen.nl

Jouw betrokkenheid bij de veranderingen

Shell Nederland is momenteel samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) in gesprek over de wijzigingen in ons pensioen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (WTP). De afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen van medewerkers en  andere deelnemers over hoe zij hun mening kunnen geven over de veranderingen in het pensioen.

De overheid heeft nadrukkelijk beoogd om een goede betrokkenheid van alle deelnemers te waarborgen, maar heeft er daarbij bewust voor gekozen om geen individueel bezwaarrecht op te nemen in de WTP. De bedoeling van de overheid is namelijk om een goede transitie naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken. Een individueel instemmingsrecht zou de transitie aanzienlijk complexer en vrijwel onmogelijk maken. Daarbij speelt ook dat het zeer complexe materie is en dat veel mensen de gevolgen misschien niet goed kunnen overzien of beoordelen. Goede betrokkenheid van de deelnemers wordt daarom op andere manieren gewaarborgd. 

Bij Shell is de pensioenovereenkomst een onderwerp dat wordt besproken met de COR. De COR heeft een instemmingsrecht; dat is wettelijk geregeld. Shell Nederland en de COR moeten een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij een uitgebreid transitieplan wordt opgesteld door Shell, waarin alle keuzes en afwegingen moeten worden vastgelegd en onderbouwd. De wijzigingen raken niet alleen de werknemers van Shell, maar ook oud-werknemers (de zogenaamde slapers) en gepensioneerden. Shell Nederland en de COR moeten rekening houden met de belangen van alle betrokkenen en uiteindelijk moet een evenwichtig besluit worden genomen. De COR laat zich bijstaan door een deskundige adviseur en heeft binnen zijn leden ook een WTP-werkgroep opgericht. Daarnaast raadpleegt de COR regelmatig een klankbordgroep waarin collega’s zitten die kennis hebben over pensioen.

Ook de andere deelnemers moeten worden betrokken in het proces. De representatieve verenigingen van gepensioneerden en slapers (bij Shell is dat VOEKS) hebben een hoorrecht en kunnen zo hun mening geven over het transitieplan. Shell Nederland en de COR zullen deze mening ook mee moeten nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Als er eenmaal een besluit is genomen, wordt dat besluit vervolgens aan het pensioenfonds voorgelegd. Het pensioenfonds moet dat besluit dan toetsen en onder meer kijken naar de evenwichtigheid. Daarbij zal het pensioenfonds ook advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan, waar onder meer de gepensioneerden in vertegenwoordigd zijn. Op die manier heeft de overheid in de wet gestreefd naar een zeer zorgvuldig proces met allerlei betrokkenen.  

Bij Shell voeren we deze wettelijke waarborgen zeer zorgvuldig uit. We zijn bijvoorbeeld al sinds het begin van dit jaar in gesprek met de hoorrechtcommissie van VOEKS om ze mee te nemen in de te nemen besluiten en diverse aspecten die daarbij van belang zijn en ook om hun input en feedback te ontvangen. Dat geldt ook voor de COR, waar we al sinds begin vorig jaar informatiesessies mee houden over de ophanden zijnde wijzigingen.

Doe de pensioenquiz

Vind je dat je eigenlijk meer moet weten over pensioen? En over het pensioen bij Shell? Doe dan deze pensioenquiz. Aan de hand van een aantal vragen kom je erachter hoe het staat met jouw pensioenkennis. De Engelse quiz vind je hier. Heb je de quiz gedaan? Laat ons dan hieronder weten wat je ervan vindt!  

VOEKS gaat het land in 

De vereniging van gepensioneerden en oud-medewerkers van Shell (VOEKS) organiseert binnenkort informatiebijeenkomsten om met oud-deelnemers in gesprek te gaan over de toekomst van het pensioen bij Shell. Er zal een presentatie gegeven worden om de belangrijke keuzes toe te lichten (er zijn nog geen besluiten genomen), waarna er ruimte is voor vragen en discussie. Het is voor de VOEKS hoorrechtcommissie belangrijk om de mening van de VOEKS achterban te peilen over de mogelijke gevolgen voor het pensioen van de nieuwe wet. Hieronder vindt u de data.  

 Regio(s)   Datum   Tijd   Locatie 
 De Haag/Leiden   20 september   14:00-17:00  Dorpscentrum 
Lijtweg 9 ,Oegstgeest 
 Amsterdam/Haarlem-Alkmaar   22 september  10:00-12:30  
13:15-16:00 
Museum Huis van Hilde 
Westerplein 6, Castricum 
Het Zuiden   26 september  10:00-13:00  Hotel De Borgh 
IJshof 1, Zevenbergen 
Het Noorden  29 september  10:00-13:00 
 
14:00-17:00 
NAM kantoor 
Schepersmaat 2, Assen 
Het Sticht/Arnhem- 
Apeldoorn/Twente 
 2 oktober  14:00 – 17:00   Kulturhus
Stationsstraat 25, Epe 
Rijnmond  13 oktober  10:00-13:00  Carlton Oasis hotel 
Curieweg 1, Spijkenisse 
Virtuele sessies Eind oktober
(moet nog bevestigd worden)
  Online – uitnodiging volgt


Meer informatie over het aanmelden vindt u op de website van VOEKS:

Extra informatiesessies

Door de hoge opkomst bij de informatiesessies in juni en juli, hebben we besloten om nog twee informatiebijeenkomsten te organiseren. Deze vinden plaats op 12 en 14 september. De sessies zijn alleen bedoeld voor medewerkers van Shell.

Je kunt je hier aanmelden.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.