Ik ben uit dienst

Ons pensioen verandert

De veranderingen in het kort

Wat betekent dit voor jou?

Vragen en antwoorden

De Wet toekomst pensioenen (WTP) geldt voor iedereen in Nederland. Hoewel de gepensioneerden en oud-collega’s (ook wel slapers genoemd) geen pensioen meer opbouwen bij Shell, zullen ook zij de gevolgen van de WTP merken. De veranderingen zijn afhankelijk van in welke pensioenregeling je in het verleden pensioen hebt opgebouwd. Je leest daar meer over in dit onderdeel van de website.

Het aanpassen van de pensioenregelingen is een grote klus waar veel partijen bij betrokken zijn. Shell Nederland is daarom samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) druk bezig met de voorbereidingen en het bepalen van de vervolgstappen. We werken nauw samen met de COR en verkennen samen de verschillende mogelijkheden. Daarnaast zijn Shell NL en de COR in gesprek met de pensioenfondsen en de VOEKS (de vereniging van oud Shell medewerkers). VOEKS heeft een hoorrecht ten aanzien van de wijzigingen.

Dat betekent dat de pensioengerechtigden via VOEKS hun mening kunnen geven over de veranderingen. Shell en de COR moeten dit vervolgens meenemen in het consultatietraject. Er moet uiteindelijk sprake zijn van een evenwichtig besluit voor alle belanghebbenden, inclusief de werkgever. Onder de belanghebbenden worden de huidige medewerkers, de gepensioneerden, de slapers en de werkgever verstaan.

We vinden het belangrijk om alle betrokkenen goed op te hoogte te houden. Zo vonden in het verleden al diverse informatiesessies plaats en hebben we via onder andere infographics en andere tools uitleg gegeven over het Pensioenakkoord en de nieuwe pensioenwetgeving. Je vindt deze communicatie hier. Deze website is ook een voorbeeld hiervan. Deze site is namelijk ontwikkeld om alle betrokkenen te informeren over de veranderingen in het pensioen bij Shell in Nederland.

De WTP geldt voor iedereen in Nederland. Hoewel de gepensioneerden en oud-collega’s geen pensioen meer opbouwen bij Shell, zullen ook zij de gevolgen van de WTP merken. De veranderingen zijn afhankelijk van in welke pensioenregeling je in het verleden pensioen hebt opgebouwd. Voor de oud-deelnemers en gepensioneerden die in het verleden pensioen hebben opgebouwd in de SSPF-regeling, kunnen de volgende zaken veranderen:

  • Wel of niet omzetten van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe premieregeling (het zogenaamde ‘invaren’)
  • Als er wordt ingevaren; de keuze voor een vast of variabel pensioen

Het wel of niet omzetten van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe premieregeling wordt besproken door Shell en de COR. De financiële positie van het pensioenfonds speelt daarbij onder andere een rol. Shell en de COR zullen bespreken welke mogelijkheden er zijn en of aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. Daarbij zullen zij het uitgangspunt van “evenwichtigheid” in ogenschouw moeten nemen. Je leest hier meer over bij ‘Wat betekent dit voor jou?’. Als je in het verleden pensioen hebt opgebouwd in de SNPS-regeling, dan verandert er niets voor jou.

De veranderingen zijn afhankelijk van in welke pensioenregeling je in het verleden pensioen hebt opgebouwd. De SSPF-regeling geldt voor de oud-medewerkers die voor 1 juli 2013 bij Shell in dienst zijn getreden. De SNPS-regeling geldt voor de oud-medewerkers die op of na 1 juli 2013 bij Shell in dienst zijn getreden. Lees hieronder verder.

Op of na 1 juli 2013 bij Shell in dienst getreden?
Heb je in het verleden pensioen opgebouwd in de SNPS-regeling, dan verandert er niet zoveel voor jou. De SNPS-regeling is de pensioenregeling die geldt voor de medewerkers die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn gekomen. Ben je nog niet met pensioen? Dan heb je nog steeds bepaalde keuzes op je pensioendatum.

Voor 1 juli 2013 bij Shell in dienst getreden?
In principe geldt de WTP voor iedereen, dus ook voor gepensioneerden en oud-collega’s (de slapers). De WTP kent als uitgangspunt dat zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de reeds ingegane pensioenen worden omgezet naar het nieuwe stelsel. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. De WTP biedt een mogelijkheid om van dit uitgangspunt af te wijken. Dat kan als invaren onevenredig ongunstig is voor (een deel van) de belanghebbenden. Onder de belanghebbenden worden de huidige medewerkers, de gepensioneerden, de slapers en de werkgever verstaan. Als van de uitzondering gebruik kan worden gemaakt, blijven de opgebouwde pensioenen achter in de bestaande pensioenregeling. Let op; dit is alleen relevant als je in het verleden hebt opgebouwd in de SSPF-regeling en nu een pensioen ontvangt dat is opgebouwd in de SSPF-regeling. De SSPF-regeling is de regeling die geldt voor medewerkers die voor 1 juli 2013 in dienst zijn gekomen bij Shell.

Veelgestelde vragen

De nieuwe pensioenwetgeving raakt niet alleen de medewerkers maar ook de gepensioneerden en de ex-medewerkers (de zogenaamde slapers). Dat is  bijzonder; normaal gelden wettelijke wijzigingen alleen voor de toekomst, maar de nieuwe pensioenwetgeving raakt ook de pensioenen van de niet actieve deelnemers. Het is niet toegestaan om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten deelnemers. Als dus zal worden ingevaren, dan geldt dat ook voor de pensioenen van de gepensioneerden en de slapers. Maar als gebruik kan worden gemaakt van de uitzondering, dan geldt dat ook voor de pensioneerden en de slapers. De belangen van deze twee groepen moeten ook door Shell NL en de COR worden meegenomen in het consultatietraject. Daarnaast zijn Shell NL en de COR daarover in gesprek met VOEKS, de Vereniging van Oud-Employés der ”Koninklijke/Shell”. VOEKS heeft een hoorrecht ten aanzien van de wijzigingen. Er moet uiteindelijk sprake zijn van een evenwichtig besluit voor alle belanghebbenden, inclusief de werkgever. 

We zijn druk bezig om de gevolgen in kaart te brengen en de diverse mogelijkheden te analyseren. Dat vormt de basis voor de gesprekken met de COR en VOEKS en natuurlijk ook met de pensioenfondsen.  

Uiteindelijk zal dat leiden tot een voorgenomen besluit dat ter instemming aan de COR zal worden voorgelegd. Daarin zullen de gevolgen voor diverse leeftijdsgroepen beschreven zijn. Daarna gaat dat besluit naar de pensioenfondsen voor verdere besluitvorming en implementatie. Bij de pensioenfondsen heeft het verantwoordingsorgaan en rol in het besluitvormingsproces. Hoewel er steeds meer duidelijk wordt, zal voorlopig nog niet bekend zijn wat de concrete veranderingen op individueel niveau zullen zijn. Deze individuele gevolgen zullen pas tijdens het implementatieproces bij de pensioenfondsen bekend worden.

Gezien de implementatieperiode die de overheid voor ogen heeft (ergens tussen 2023 en 2028), kan dit nog wel even duren. Via de website zullen we je op de hoogte houden.  

De COR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de medewerker. Zodra er sprake is van een voorgenomen besluit zal de COR ook om instemming worden gevraagd. Binnen de COR is een pensioencommissie ingesteld waarin specifieke kennis over pensioenen aanwezig is. We hechten aan een goede consultatie en hebben dan ook al regelmatig overleg met zowel de pensioencommissie als de COR over de ontwikkelingen. In deze gesprekken is veel kennis gedeeld, hebben wij ons laten voorlichten door externe partijen en is/wordt gekeken naar de veranderingen die de WTP voorschrijft, de mogelijkheden die er zijn en wat dat voor Shell gaat betekenen.  

We verwachten dat rond de zomer van 2023 het proces van formele consultatie met de COR van start zal gaan. Daarbij zullen concrete voorstellen worden besproken. Tijdens dit proces zal ook de VOEKS hoorrechtcommissie worden betrokken. Zij mogen een oordeel geven over het transitieplan. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een voorgenomen besluit dat aan de COR ter instemming zal worden voorgelegd. 

Goede communicatie is belangrijk voor het succes van deze transitie. “Winning hearts and minds” is ons motto. Het gaat ons om vertrouwen in de goede intenties van Shell en in het proces dat we samen doorlopen hebben. 

Er is daarom een nieuw online informatieplatform ontwikkeld: www.nieuwpensioenbijshell.nl. Op deze website kan iedereen (medewerkers en oud-medewerkers) terecht voor informatie. Shell NL trekt daarin samen op met het pensioenfonds, ook naar de oud-collega’s en gepensioneerden. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar. Er staat ook een interactieve tijdslijn op het platform, zodat duidelijk is waar we staan in het proces. Het is belangrijk dat men zich goed realiseert dat zodra de wetgeving er is, er nog een heel proces volgt van besluitvorming en consultatie door Shell NL en de pensioenfondsen. En dat het nog een tijdje duurt voordat de individuele gevolgen precies bekend zullen zijn. We houden jullie desalniettemin graag via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.  

In juni en junli 2023 zullen informatiesessies plaatsvinden waarbij we ingaan op de veranderingen, de belangrijkste keuzes die we moeten maken en waar we staan in het proces. Ook zullen we de betrokken partijen in het proces aan je voorstellen.   

Pensioen is een complex onderwerp en dat maakt dat communicatie hierover een uitdaging is. Aan de hand van verschillende tools willen we de veranderingen en het proces zo goed en eenvoudig mogelijk aan je uitleggen. We zullen daarbij ook rekening houden met de informatietoegang van de verschillende deelnemers. Het primaire informatiekanaal is de website, maar daarnaast zullen ook informatiesessies worden georganiseerd en zullen we infographics, video’s en andere media- kanalen gebruiken. Zodra de individuele gevolgen bekend zijn, zul je individueel worden geïnformeerd door het pensioenfonds. 

Als je meer wilt weten over jouw huidige pensioen, dan kun je terecht op de website van het pensioenfonds (www.shellpensioen.nl ). Je kun je eigen pensioen ook online bekijken via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen. Log in met je DigiD. 

Vragen over je huidige pensioen

Via dit contactformulier kun je contact opnemen met de projectgroep. We kunnen echter op dit moment geen individuele vragen beantwoorden over wat de veranderingen precies voor jouw pensioen betekenen. Nadat de consultatie met de COR is afgerond en een nieuwe pensioenregeling is overeengekomen, zal het pensioenfonds jou op enig moment informeren over wat het precies betekent. Heb je toch vragen aan het project team? Vul dan bijgaand contactformulier in.

Vragen over je huidige pensioen of je pensioenuitkering kun je stellen aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op +31 (0)88 462 34 56.  

Vragen over de verandering

Contactformulier NL

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.