Ik ben in dienst

Ons pensioen verandert

De veranderingen in het kort

Wat betekent dit voor jou?

Ons huidige pensioen

Vragen en antwoorden

Op dit moment bouw je pensioen op bij één van de twee pensioenfondsen van Shell. Shell heeft namelijk twee verschillende basis pensioenregelingen:

 • de premieregeling die geldt voor de medewerkers die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn gekomen. In deze premieregeling bouwt iedere deelnemer een pensioenkapitaal op in een eigen pensioenpot. Er wordt alleen een premie toegezegd. Die premie wordt belegd. De uitkomst van die beleggingen is daarmee variabel. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. We noemen deze regeling daarom de ’SNPS-regeling’.
 • de middelloonregeling die geldt voor de medewerkers die voor 1 juli 2013 in dienst zijn gekomen. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Shell Pensioenfonds. We noemen deze regeling de ‘SSPF-regeling’.
 • Daarnaast is er de netto-regeling. De netto-regeling is de aanvullende pensioenregeling voor medewerkers die meer verdienen dan circa 120.000 euro per jaar. De netto-regeling wordt uitgevoerd door SNPS en is ook een premieregeling. 

Omdat in de toekomst pensioen moet worden opgebouwd in een premieregeling, is het niet langer mogelijk om voor de toekomst een pensioenopbouw toe te blijven zeggen zoals we dat nu doen bij SSPF. Deelname aan de huidige regeling bij SSPF zal daarom als gevolg van de nieuwe wet beëindigd worden. Iedereen zal gaan deelnemen in een premieregeling. 

SNPS
SSPF
Netto

De overheid, werkgevers en werknemers hebben in het Pensioenakkoord uit 2019 afspraken gemaakt over hoe het nieuwe pensioenstelsel in Nederland eruit moet gaan zien. De veranderingen raken vrijwel iedereen. Deze afspraken zijn opgenomen in een nieuwe wet, de Wet toekomst pensioenen (WTP).

De uiterste datum waarop we moeten overgaan op een nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2028. Bij Shell werken we daarom nu samen met de Centrale Ondernemingsraad aan een nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers van Shell in Nederland (Shell NL). Het is ons voornemen om de deelnemers in de SNPS-regeling per 1 januari 2026 over te laten gaan op de nieuwe pensioenregeling. Voor hen verandert er naar verwachting niet veel, omdat de SNPS-regeling al een premieregeling is. De deelnemers in de SSPF-regeling volgen dan een jaar later omdat voor de overgang voor SSPF meer tijd nodig is. Wil je meer lezen over waarom we overgaan op een nieuw pensioenstelsel? Lees dan verder.

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staat een aantal afspraken die ervoor moeten zorgen dat meer mensen een koopkrachtig pensioen opbouwen. We lichten de belangrijkste onderdelen toe:

 • Een eigen pensioenkapitaal
  In het nieuwe pensioenstelsel wordt geen pensioenbedrag meer beloofd. Er is straks nog maar één soort pensioenregeling: de premieregeling. In zo’n regeling bouwt iedere deelnemer een pensioenkapitaal op in een eigen pot. Er wordt alleen maar een premie toegezegd. Met die premie zal worden belegd. De uitkomst van die beleggingen is daarmee variabel. In de WTP zijn twee typen premieregelingen omschreven; de flexibele premieregeling en de solidaire premieregeling. De flexibele premieregeling bestaat momenteel al en wordt bij Shell uitgevoerd door SNPS. In de premieregeling bij SNPS kun je zelf bepalen hoeveel risico je wilt lopen, maar er is ook een goede default als je juist geen keuze wilt maken. De solidaire premieregeling heeft meer elementen van collectiviteit en kent minder keuzevrijheid dan de flexibele premieregeling. Ondanks dat de huidige SNPS-regeling al een premieregeling is, zal deze regeling als gevolg van de WTP iets veranderen. In de nieuwe wet staat namelijk dat iedere medewerker hetzelfde premiepercentage krijgt in plaats van de premie die je nu ontvangt (die stijgt naarmate je ouder wordt). Wel bestaat de mogelijkheid om voor bestaande medewerkers de huidige, leeftijdsafhankelijke, premie te handhaven.
 • Pensioen voor je nabestaanden (partner en eventuele kinderen).
  De overheid wil nog steeds een goede nabestaandenpensioenregeling, maar wil deze moderner en uniformer maken voor alle werkgevers in Nederland. In de WTP kan nog steeds een nabestaandenpensioen worden geregeld. Maar er verandert wel wat ten opzichte van hoe het nu geregeld is. Er komt een uniforme definitie van partners om zeker te stellen dat alle pensioenfondsen in Nederland dezelfde invulling aan dat begrip geven. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen als je zou komen te overlijden voordat je met pensioen gaat, anders geregeld.
 • De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog
  Er is afgesproken om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Dit onderdeel is al in werking getreden. De AOW-leeftijd ligt vast tot 2028:- In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. – In 2024, 2025, 2026 en 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. – In 2028 is dat 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2029 kan de AOW-leeftijd blijven stijgen. Dat komt omdat Nederlanders gemiddeld ouder worden. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Je kunt hier jouw persoonlijke AOW-leeftijd berekenen.
 • Meer flexibiliteit
  Begin 2021 is de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord uit 2019. Drie maatregelen uit het Pensioenakkoord zijn nader uitgewerkt in deze wet. Voor Shell zijn de maatregelen verlofsparen en de mogelijkheid van het opnemen van een bedrag ineens het meest relevant.

Wil je meer weten over andere wijzigingen in de nieuwe wet? Lees dan verder.

De overgang naar de nieuwe pensioenregeling heeft vooral gevolgen voor de medewerkers die op dit moment pensioen opbouwen in de SSPF-regeling. Dat is de regeling voor de medewerkers die in dienst zijn gekomen vóór 1 juli 2013. De andere pensioenregeling, de SNPS-regeling, is namelijk al een premieregeling. De SNPS-regeling geldt voor de medewerkers die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden. Maar ook de SNPS-regeling zal moeten veranderen. Maak hieronder jouw keuze.

Bij Shell kennen we twee soorten pensioenregelingen, afhankelijk van het moment waarop je in dienst bent gekomen. Lees hieronder meer.

 • In dienst op of na 1 juli 2013: Jouw pensioen bij SNPS
  Je bouwt een pensioenkapitaal op in een premieregeling. Samen met Shell Nederland betaal je maandelijks een pensioenpremie waarmee je een eigen pensioenkapitaal opbouwt. Jouw eigen premie is 2% van je pensioengevend salaris en je werkgever betaalt de rest.  Op dit moment is de hoogte van de premie nog afhankelijk van jouw leeftijd. De premie stijgt naarmate je ouder wordt. Jouw eigen bijdrage blijft echter gelijk. Op je pensioendatum wordt jouw pensioenkapitaal gebruikt om een ouderdomspensioen aan te kopen. Vanaf je pensioendatum ontvang je dan een pensioenuitkering. Deze uitkering ontvang je zolang je leeft. Als je op de pensioendatum een partner hebt, kun je het pensioenkapitaal ook gebruiken voor de aankoop van een partnerpensioen. Jouw partner ontvangt dan een partnerpensioen als je overlijdt.Wil je meer hierover weten? Er is een interactief pensioenreglement ontwikkeld waarmee je op een makkelijke manier meer leert over je pensioen. Je vindt het pensioenreglement hier.
 • In dienst voor 1 juli 2013: Jouw pensioen bij SSPF
  Jouw pensioenregeling is een middelloonregeling. Je bouwt elk jaar een deel van je pensioen op over je salaris van dat jaar. Daarmee krijg je later een pensioenuitkering die gebaseerd is op het gemiddelde salaris dat je tijdens je dienstverband bij Shell hebt verdiend. Samen met Shell Nederland betaal je maandelijks een pensioenpremie. Jij betaalt 2% van je pensioengevend salaris en je werkgever betaalt de rest.Het pensioen dat je hebt opgebouwd wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit gebeurt automatisch. Sinds dit jaar is de aanpassing conform de gemiddelde afgeleide prijsindex over twee jaar met een maximum van 5%. Je bouwt daarnaast een nabestaandenpensioen op. Dit is het pensioen voor je partner na jouw overlijden. Ook is er een wezenpensioen voor jouw eventuele kinderen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Indien je arbeidsongeschikt raakt blijf je ook pensioen opbouwen en krijg je bovendien een arbeidsongeschiktheidspensioen via jouw pensioenregeling.

  Wil je meer hierover weten? Ga dan naar de website van het pensioenfonds.

 • Netto pensioenregeling
  Daarnaast is er een netto pensioenregeling. Dit is de regeling die geldt voor alle medewerkers met een salaris boven het fiscale maximum (op dit moment vanaf circa 120.000 euro per jaar. Wil je meer hierover weten? Ga dan naar de website van het pensioenfonds.

Veelgestelde vragen

De COR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de medewerker. Zodra er sprake is van een voorgenomen besluit zal de COR ook om instemming worden gevraagd. Er is een speciale werkgroep voor deze pensioenwijzigingen. Binnen de COR is een pensioencommissie ingesteld waarin specifieke kennis over pensioenen aanwezig is. We hechten aan een goede consultatie en hebben dan ook al regelmatig overleg met zowel de werkgroep als de COR over de ontwikkelingen. In deze gesprekken is veel kennis gedeeld, hebben wij ons laten voorlichten door externe partijen en is/wordt gekeken naar de veranderingen die de WTP voorschrijft, de mogelijkheden die er zijn en wat dat voor Shell gaat betekenen.  

We verwachten dat rond de zomer van 2023 het proces van formele consultatie met de COR van start zal gaan. Daarbij zullen concrete voorstellen worden besproken.  

Tijdens dit proces zal ook de VOEKS hoorrechtcommissie worden betrokken. Zij mogen een oordeel geven over het transitieplan. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een voorgenomen besluit dat aan de COR ter instemming zal worden voorgelegd. 

We zijn druk bezig om de gevolgen in kaart te brengen en de diverse mogelijkheden te analyseren. Dat vormt de basis voor de gesprekken met de COR en VOEKS en natuurlijk ook met de pensioenfondsen.  

Uiteindelijk zal dat leiden tot een voorgenomen besluit dat ter instemming aan de COR zal worden voorgelegd. Daarin zullen de gevolgen voor diverse leeftijdsgroepen beschreven zijn. Daarna gaat dat besluit naar de pensioenfondsen voor verdere besluitvorming en implementatie. Bij de pensioenfondsen heeft het verantwoordingsorgaan en rol in het besluitvormingsproces. Hoewel er steeds meer duidelijk wordt, zal voorlopig nog niet bekend zijn wat de concrete veranderingen op individueel niveau zullen zijn. Deze individuele gevolgen zullen pas tijdens het implementatieproces bij de pensioenfondsen bekend worden.

Gezien de implementatieperiode die de overheid voor ogen heeft (ergens tussen 2023 en 2028), kan dit nog wel even duren. Via de website zullen we je op de hoogte houden.  

Pensioen is en blijft een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor Shell. Wij realiseren ons dat de pensioenregelingen van Shell mee moeten  veranderen met de ontwikkelingen in Nederland. Dat zal gevolgen hebben voor alle deelnemers. Wij willen, net als nu, een goede pensioenregeling aan onze medewerkers bieden. Bij het doorvoeren van de wijzigingen kijken we ook naar aspecten die we mogelijkerwijs kunnen verbeteren in de regelingen; we vinden het bieden van keuzemogelijkheden aan medewerkers (inclusief een  goede default optie voor wanneer je geen keuze wilt maken), duidelijkheid en transparantie belangrijke aspecten bij het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling. Daarnaast hechten we waarde aan een goede communicatie en het bieden van mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in je financiële situatie. 

Dat is nog niet bekend. In de nieuwe premieregeling wordt maandelijks een bepaalde premie betaald. De hoogte van die premie wordt straks fiscaal begrensd. Elk bedrijf zal binnen de fiscale grenzen een bepaalde pensioenpremie moeten vaststellen. Ook zullen keuzes moeten worden gemaakt over het verdelen van die premie tussen de werkgever en de werknemer. Dat maakt deel uit van de vele aspecten die straks moeten worden besproken met de COR. 

Hoe langer je werkt des te meer pensioen bouw je op. Daarbij komt dat de waarde van je al opgebouwde pensioen in beginsel behouden blijft. Zelfs als die opgebouwde waarde zou worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling (‘invaren’) dan geldt dat niet alleen voor je al opgebouwde pensioen maar ook voor alle reeds ingegane pensioenen. Eerder met pensioen gaan voorkomt dat dan niet. Er kunnen mogelijk ook andere redenen zijn voor jou om eerder met pensioen te gaan. Mocht je deze mogelijkheid willen bespreken, neem dan contact op met Achmea Pensioen Services. 

Goede communicatie is belangrijk voor het succes van deze transitie. “Winning hearts and minds” is ons motto. Het gaat ons om vertrouwen in de goede intenties van Shell en in het proces dat we samen doorlopen hebben. 

Er is daarom deze website ontwikkeld. Op deze website kan iedereen (actieven en inactieven) terecht voor informatie. Shell NL trekt daarin samen op met het pensioenfonds, ook naar de inactieve deelnemers. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar. Er staat ook een interactieve tijdslijn op het platform, zodat duidelijk is waar we staan in het proces. Het is belangrijk dat men zich goed realiseert dat zodra de wetgeving er is, er nog een heel proces volgt van besluitvorming en consultatie door Shell NL en de pensioenfondsen. En dat het nog een tijdje duurt voordat de individuele gevolgen precies bekend zullen zijn. We houden jullie desalniettemin graag via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.  

In 2023 en 2024 hebben we meerdere informatiesessie gehouden waarbij we zijn ingegaan op de veranderingen, de belangrijkste keuzes die we moeten maken en waar we staan in het proces

Pensioen is een complex onderwerp en dat maakt dat communicatie hierover een uitdaging is. Aan de hand van verschillende tools willen we de veranderingen en het proces zo goed en eenvoudig mogelijk aan je uitleggen. We zullen daarbij ook rekening houden met de informatietoegang van de verschillende deelnemers. Het primaire informatiekanaal is de website, maar daarnaast zullen ook informatiesessies worden georganiseerd en zullen we infographics, video’s en andere media- kanalen gebruiken. Zodra de individuele gevolgen bekend zijn, zul je individueel worden geïnformeerd door het pensioenfonds. 

Als je meer wilt weten over jouw huidige pensioen, dan kun je terecht op de website van het pensioenfonds (www.shellpensioen.nl ). Je kun je eigen pensioen ook online bekijken via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen. Log in met je DigiD. 

Vragen over je huidige pensioen?

Via dit contactformulier kun je contact opnemen met de projectgroep. We kunnen echter op dit moment geen individuele vragen beantwoorden over wat de veranderingen precies voor jouw pensioen betekenen. Nadat de consultatie met de COR is afgerond en een nieuwe pensioenregeling is overeengekomen, zal het pensioenfonds jou op enig moment informeren over wat het precies betekent. Heb je toch vragen aan het project team? Vul dan bijgaand contactformulier in.  

Vragen over je huidige pensioen of je pensioenuitkering kun je stellen aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op +31 (0)88 462 34 56.    

Vragen over de verandering?

Contactformulier NL

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.