Het project

De overgang naar de nieuwe pensioenregeling is een grote verandering voor een groot deel van de medewerkers en mogelijk ook onze oud-collega’s en gepensioneerden. Daarom is er al in 2019 een speciale projectgroep opgericht die zich bezig houdt met het voorbereiden van deze overstap.

In deze projectgroep zijn meerdere specialismen vertegenwoordigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pensioen- en ondernemingsrecht, Human Resources, communicatie en actuariële rekenkunde. Ook wordt er samengewerkt met verschillende interne en externe adviseurs. Daarnaast is er projectmanager aangesteld die ervoor zorgt dat het project in goede banen wordt geleid en de verschillende stakeholders binnen en buiten Shell worden betrokken.

De projectgroep rapporteert regelmatig aan de Decision Review Board (DRB). De projectgroep bereidt inhoudelijke voorstellen voor die vervolgens met de steun van de DRB door de werkgever worden besproken met de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR laat zich in het proces adviseren door een externe pensioenadviseur die intensief betrokken is bij de gesprekken over de toekomst van het pensioen bij Shell.

Naast het contact met de DRB, hebben leden van de projectgroep regelmatig overleg met de COR van Shell, directieleden van Shell, de vereniging van oud Shell medewerkers (VOEKS) en natuurlijk ook met diverse specialisten binnen de pensioenfondsen van Shell.

Pensioenen zijn bij Shell NL onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomsten. Wij bespreken de wijzigingen daarom met de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR heeft namelijk een instemmingsrecht. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de Shell pensioenfondsen en met de vereniging van oud Shell medewerkers (VOEKS). VOEKS heeft een hoorrecht ten aanzien van de wijzigingen. Er moet uiteindelijk sprake zijn van een evenwichtig besluit voor alle belanghebbenden, inclusief de werkgever.

Om de transitie naar de nieuwe pensioenregeling in goede banen te leiden, hebben we in 2019 een uitgebreid projectteam en een separaat team dat zich bezighoudt met communicatie opgericht. We snappen dat communicatie over de stelselwijziging essentieel is. Het is complexe materie. Medewerkers weten vaak niet hoe hun huidige pensioenregeling eruitziet. Dan is het moeilijk om wijzigingen goed te kunnen plaatsen. En medewerkers krijgen ook van alles mee over pensioen in de media. Dat veroorzaakt soms zorg en onzekerheid. Communicatie is key voor het succes van dit project. “Winning hearts and minds” is ons motto. Het gaat ons om vertrouwen in de goede intenties van Shell en in het proces dat we samen doorlopen.

In aanloop naar de nieuwe pensioenregeling zullen we alle betrokkenen daarom blijven informeren. Via de interactieve tijdslijn op de homepage van deze website kun je precies zien welke stappen we al doorlopen hebben en welke stappen nog moeten worden genomen.

De leden van de projectgroep die zich al geruime tijd binnen Shell NL bezighouden met de wijzigingen als gevolg van het Pensioenakkoord / Wet toekomst pensioenen staan in het overzicht hiernaast.

Binnen de Centrale Ondernemingsraad is een speciale commissie opgericht dat zich bezighoudt met de veranderingen in de Shell pensioenregelingen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. Dit is de Commissie WTP. Naast deze commissie is er ook een aparte pensioencommissie binnen de COR. 

In het overzicht hiernaast zie je wie er in de Commissie WTP zitten. 

Shell en de COR bespreken samen de toekomst van het pensioen bij Shell. Maar ook VOEKS (de Vereniging van Oud-Employés der ”Koninklijke/Shell”) speelt daarbij een rol. Op grond van de nieuwe wet mag VOEKS, met het oog op de belangbehartiging van de slapers en de gepensioneerden, een oordeel geven over de te nemen besluiten. Dit wordt ook wel het hoorrecht genoemd. VOEKS behartigt op die manier de belangen van circa 18.000 gepensioneerden en circa 7.000 slapers. 

De leden van de hoorrechtcommissie zijn Piet Hein Deiters (voorzitter), Peter Westgeest, Ad van der Schoot, Geralda Flap en Job Kok. Daarnaast zijn er 2 buitenleden die uit het SSPF Verantwoordingsorgaan (VO C-leden) komen. Deze buitenleden zijn Henk Burks en Jenneke Boerman; zij zullen niet aanwezig zijn bij het formele overleg tussen de Hoorrechtcommissie en Shell Nederland/COR.

Het bestuur van de pensioenfondsen buigt zich over het verzoek van de COR. Daarbij weegt het de belangen van alle verschillende deelnemers evenwichtig af. Na ook een positief advies van het VO kunnen de pensioenfondsen overgaan op implementatie. 

 

Samenstelling bestuur SSPF

 Namens werkgevers

 Namens werknemers

 Namens pensioengerechtigden

 Martin ten Brink, voorzitter

 Fridoline Van Binsbergen-Stierum

 Martijn Minderhoud

 Edwin Kunkels 

 Bas van der Leer

 Jolanda Messerschmidt

 Oscar van Iersel

 

 

 Jolanda Schenk

 

 

 

Toezichthoudende bestuursleden SNPS

 Onafhankelijk voorzitter

 Namens werkgevers

 Namens werknemers

 Martin ten Brink

 Bjorn de Mönnink 

 Niek Kroeze

 

 Bas Koch

 Nicole van der Toorn

 

Uitvoerende bestuursleden SNPS

 Kenan Yildirim

 Martin van ’t Zet

 Eveline Smeets

Het VO krijgt extra adviesrecht over de transitie. Dit advies moet het bestuur in de besluitvorming meewegen. Het VO vertegenwoordigt de werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden.

Samenstelling verantwoordingsorgaan SSPF

Namens werkgever

Namens werknemers

Namens pensioengerechtigden

 Marloes Michon

 Jan Lunenborg

 Briene Zijlmans, voorzitter

 Rutger Jansen

 Ben van den Berg

 Henk Burks

 

 Jan Taalman

 Gerard Hertogh

 

 Hans Peter van Arkel

 Edo Neefjes

 

 

 Henk Krijgsman

 

 

 Godelieve Alkemade 

 

 

 Roland Wanders

 

 

 Jenneke Boerman

 

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Namens de werkgever

Namens de werknemers

Caroline Hes, voorzitter

Hans van Gulik

Madeleine den Ouden

Inge Spaanderman

 

Victor Vertregt

 

Gerard Poolman

 

Veelgestelde vragen

De COR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de medewerker. Zodra er sprake is van een voorgenomen besluit zal de COR ook om instemming worden gevraagd. Er is een speciale werkgroep voor deze pensioenwijzigingen. Binnen de COR is een pensioencommissie ingesteld waarin specifieke kennis over pensioenen aanwezig is. We hechten aan een goede consultatie en hebben dan ook al regelmatig overleg met zowel de werkgroep als de COR over de ontwikkelingen. In deze gesprekken is veel kennis gedeeld, hebben wij ons laten voorlichten door externe partijen en is/wordt gekeken naar de veranderingen die de WTP voorschrijft, de mogelijkheden die er zijn en wat dat voor Shell gaat betekenen.  

We verwachten dat rond de zomer van 2023 het proces van formele consultatie met de COR van start zal gaan. Daarbij zullen concrete voorstellen worden besproken.  

Tijdens dit proces zal ook de VOEKS hoorrechtcommissie worden betrokken. Zij mogen een oordeel geven over het transitieplan. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een voorgenomen besluit dat aan de COR ter instemming zal worden voorgelegd. 

We zijn druk bezig om de gevolgen in kaart te brengen en de diverse mogelijkheden te analyseren. Dat vormt de basis voor de gesprekken met de COR en VOEKS en natuurlijk ook met de pensioenfondsen.  

Uiteindelijk zal dat leiden tot een voorgenomen besluit dat ter instemming aan de COR zal worden voorgelegd. Daarin zullen de gevolgen voor diverse leeftijdsgroepen beschreven zijn. Daarna gaat dat besluit naar de pensioenfondsen voor verdere besluitvorming en implementatie. Bij de pensioenfondsen heeft het verantwoordingsorgaan en rol in het besluitvormingsproces. Hoewel er steeds meer duidelijk wordt, zal voorlopig nog niet bekend zijn wat de concrete veranderingen op individueel niveau zullen zijn. Deze individuele gevolgen zullen pas tijdens het implementatieproces bij de pensioenfondsen bekend worden.

Gezien de implementatieperiode die de overheid voor ogen heeft (ergens tussen 2023 en 2028), kan dit nog wel even duren. Via de website zullen we je op de hoogte houden.  

Pensioen is en blijft een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor Shell. Wij realiseren ons dat de pensioenregelingen van Shell mee moeten  veranderen met de ontwikkelingen in Nederland. Dat zal gevolgen hebben voor alle deelnemers. Wij willen, net als nu, een goede pensioenregeling aan onze medewerkers bieden. Bij het doorvoeren van de wijzigingen kijken we ook naar aspecten die we mogelijkerwijs kunnen verbeteren in de regelingen; we vinden het bieden van keuzemogelijkheden aan medewerkers (inclusief een  goede default optie voor wanneer je geen keuze wilt maken), duidelijkheid en transparantie belangrijke aspecten bij het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling. Daarnaast hechten we waarde aan een goede communicatie en het bieden van mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in je financiële situatie. 

Dat is nog niet bekend. In de nieuwe premieregeling wordt maandelijks een bepaalde premie betaald. De hoogte van die premie wordt straks fiscaal begrensd. Elk bedrijf zal binnen de fiscale grenzen een bepaalde pensioenpremie moeten vaststellen. Ook zullen keuzes moeten worden gemaakt over het verdelen van die premie tussen de werkgever en de werknemer. Dat maakt deel uit van de vele aspecten die straks moeten worden besproken met de COR. 

Hoe langer je werkt des te meer pensioen bouw je op. Daarbij komt dat de waarde van je al opgebouwde pensioen in beginsel behouden blijft. Zelfs als die opgebouwde waarde zou worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling (‘invaren’) dan geldt dat niet alleen voor je al opgebouwde pensioen maar ook voor alle reeds ingegane pensioenen. Eerder met pensioen gaan voorkomt dat dan niet. Er kunnen mogelijk ook andere redenen zijn voor jou om eerder met pensioen te gaan. Mocht je deze mogelijkheid willen bespreken, neem dan contact op met Achmea Pensioen Services. 

Goede communicatie is belangrijk voor het succes van deze transitie. “Winning hearts and minds” is ons motto. Het gaat ons om vertrouwen in de goede intenties van Shell en in het proces dat we samen doorlopen hebben. 

Er is daarom een nieuw online informatieplatform ontwikkeld: www.nieuwpensioenbijshell.nl. Op deze website kan iedereen (medewerkers en oud-medewerkers) terecht voor informatie. Shell NL trekt daarin samen op met het pensioenfonds, ook naar de oud-collega’s en gepensioneerden. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar. Er staat ook een interactieve tijdslijn op het platform, zodat duidelijk is waar we staan in het proces. Het is belangrijk dat men zich goed realiseert dat zodra de wetgeving er is, er nog een heel proces volgt van besluitvorming en consultatie door Shell NL en de pensioenfondsen. En dat het nog een tijdje duurt voordat de individuele gevolgen precies bekend zullen zijn. We houden jullie desalniettemin graag via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.  

In juni en junli 2023 zullen informatiesessies plaatsvinden waarbij we ingaan op de veranderingen, de belangrijkste keuzes die we moeten maken en waar we staan in het proces. Ook zullen we de betrokken partijen in het proces aan je voorstellen.   

Pensioen is een complex onderwerp en dat maakt dat communicatie hierover een uitdaging is. Aan de hand van verschillende tools willen we de veranderingen en het proces zo goed en eenvoudig mogelijk aan je uitleggen. We zullen daarbij ook rekening houden met de informatietoegang van de verschillende deelnemers. Het primaire informatiekanaal is de website, maar daarnaast zullen ook informatiesessies worden georganiseerd en zullen we infographics, video’s en andere media- kanalen gebruiken. Zodra de individuele gevolgen bekend zijn, zul je individueel worden geïnformeerd door het pensioenfonds. 

Als je meer wilt weten over jouw huidige pensioen, dan kun je terecht op de website van het pensioenfonds (www.shellpensioen.nl ). Je kun je eigen pensioen ook online bekijken via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen. Log in met je DigiD. 

Vragen over je huidige pensioen?

Via dit contactformulier kun je contact opnemen met de projectgroep. We kunnen echter op dit moment geen individuele vragen beantwoorden over wat de veranderingen precies voor jouw pensioen betekenen. Nadat de consultatie met de COR is afgerond en een nieuwe pensioenregeling is overeengekomen, zal het pensioenfonds jou op enig moment informeren over wat het precies betekent. Heb je toch vragen aan het project team? Vul dan bijgaand contactformulier in.

Vragen over je huidige pensioen of je pensioenuitkering kun je stellen aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op +31 (0)88 462 34 56.  

Vragen over de verandering?

Contactformulier NL

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.