Update WTP door COR en Frans Everts

De Centrale Ondernemingsraad (‘de COR’) en Shell Nederland (‘Shell NL’) zijn al geruime tijd regelmatig en constructief met elkaar in gesprek over de toekomst van ons pensioen. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Er is goede voortgang geboekt en dat betekent dat we de volgende fase ingaan. In deze fase zal de VOEKS (‘Vereniging Oud-Employees Koninklijke Shell’) Hoorrechtcommissie (‘VHC’) het zogenaamde wettelijke hoorrecht uitoefenen en haar mening geven over het concept transitieplan met daarin het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling en de transitie daar naartoe. Deze mening zal vervolgens door de COR en Shell NL worden meegenomen in de vervolggesprekken. Dit zal enige tijd duren. Hierna zal het voorgenomen voorstel zoals we dit hebben besproken met de COR én met de VHC via een formeel instemmingsverzoek aan de COR worden voorgelegd. Instemming van de COR is nodig voor we de wijzigingen uiteindelijk kunnen implementeren. We kunnen daarom pas over een aantal maanden meer informatie geven over onze nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen.

Daarnaast zullen we in deze volgende fase ook verdergaan met de iteratieve en voorbereidende gesprekken met de besturen van de pensioenfondsen (SNPS en SSPF). De besturen hebben namelijk de taak om de nieuwe pensioenregeling te toetsen op onder andere uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. Daarbij moeten zij beoordelen of alle belangen goed zijn afgewogen in het proces. Daarvoor vindt binnen de fondsen een intern besluitvormingsproces plaats. Na het besluit van de fondsen zal de nieuwe regeling moeten worden geimplementeerd. We streven ernaar om de wijzigingen in de SNPS-regeling per 1 januari 2026 door te voeren. Voor de SSPF-regeling is dat 1 januari 2027.

Zowel de COR als Shell NL waarderen de constructieve samenwerking en kijken met vertrouwen uit naar de volgende fase in het proces.

5 vragen over de veranderingen

We krijgen veel vragen binnen van medewerkers. Je vindt hieronder de belangrijkste, meer technische, vragen en de antwoorden daarop.

 

1. Als er wordt ingevaren gaat mijn verwacht pensioen een stuk omhoog. Hoe komt dat?

De Wet toekomt pensioenen houdt een grote verandering van het pensioenstelsel in Nederland in. Deze veranderingen zien onder andere op het fiscale kader dat geldt voor pensioen. Door opgebouwde pensioenrechten in te varen (de voorgeschreven norm) gaan er andere fiscale regels gelden voor jouw pensioen en kun je optimaal profiteren van deze verandering. Dat komt omdat er geen begrenzing meer geldt voor het toekennen van de beleggingsrendementen. Deelnemers die nog een aantal jaren kunnen beleggen en een zogenaamde lange beleggingshorizon hebben, hebben daar het meeste voordeel van. Hoe langer de horizon hoe groter het voordeel voor de (actieve) deelnemers. Bij invaren kunnen bovendien de buffers van het pensioenfonds worden toebedeeld aan de deelnemers en daardoor wordt dit positieve effect nog groter. Dit is een eenmalige kans die daarmee leidt tot een significant hogere pensioenverwachting. Als wordt ingevaren komt het beleggingsrisico weliswaar bij de deelnemers, maar omdat het fiscale kader verandert, is de verwachting dat dit in bijna alle gevallen een significant voordeel oplevert.

 

2. Hoe zit het met de berekeningen en wanneer krijgen medewerkers inzicht in de berekeningen en de afwegingen die Shell NL en de COR maken?

Onze projecties worden doorberekend door een derde partij, Ortec. Ortec is de marktleider in Nederland en werkt als onafhankelijke partij voor Shell. Ortec is ook de partij die voor het pensioenfonds werkt. Ortec heeft intern een certificering op haar processen en ook interne controls om de kwaliteit van de data te bewaken. Daarnaast worden de berekeningen van Ortec gecontroleerd door onze eigen actuarissen en de actuaris van de ondernemingsraad. Wij zijn momenteel druk in gesprek met de Centrale Ondernemingsraad en bespreken ook daar de uitkomsten van de verschillende berekeningen.

Uiteindelijk zal in het transitieplan worden uitgelegd op welke manier sociale partners (dat zijn Shell NL en de COR) kijken naar de transitie. In deze uitleg zal ook duidelijk worden op welke manier Shell NL en de COR invulling geven aan de open normen (zoals bijvoorbeeld “evenwichtigheid” of “onevenredig ongunstig”) die in de Wet toekomst pensioenen worden genoemd. We kijken naar de belangen van alle groepen deelnemers en nemen daarbij de verschillende perspectieven mee. Zo moet worden gekeken naar de verwachte gevolgen (zowel in positieve als negatieve zin) en wat de impact is van een hogere of lagere dekkingsgraad op het moment van invaren. Uiteindelijk moet sprake zijn van een evenwichtige transitie. De afwegingen en keuzes zullen uiteindelijk worden opgenomen in het transitieplan. Dit transitieplan is een bijlage bij het instemmingsverzoek aan de COR en wordt bovendien ook publiek gemaakt voor alle deelnemers.

 

3. Welke aannames worden gebruikt voor de berekeningen?

Voor het maken van de berekeningen is door Ortec speciale software ontwikkeld die voor heel veel pensioenfondsen in Nederland en ook voor ons wordt gebruikt. In deze software worden op basis van economische scenariosets die worden voorgeschreven door De Nederlansche Bank, 2.000 scenario’s geprojecteerd. Voor ieder scenario gelden weer andere aannames, waardoor het niet mogelijk is om te spreken van een basis aanname. Wel kunnen we aangeven dat er gemiddeld op de lange termijn wordt uitgegaan van een rendement van 5.6% op aandelen, 2.0 % op obligaties en van 2.1% inflatie. In de 2.000 scenario’s wordt ook uitgegaan van zogenaamde stress-scenario’s: wat als het heel slecht gaat, maar ook wat als het heel goed gaat. Een voorbeeld van zo’n stress-scenario is stagflatie, waarbij een langere tijd sprake is van negatieve aandelenrendementen in combinatie met hoge inflatie. De economische projecties om pensioenuitkomsten te bepalen, worden gedaan voor de volledige verwachte levensduur van de deelnemers. Er wordt niet apart gekeken naar scenario’s waarin deelnemers langer of korter leven.

 

4. Hoe kijken de experts naar de scenario’s van DNB? Wat als het slechter gaat?

Heel Nederland moet werken met deze scenariosets. Deze sets bevatten naast de meest waarschijnlijke scenario’s ook hele extreme scenario’s. Daar gaat een hoop werk aan vooraf en hoewel de scenario’s niet alles zullen omvatten, bieden deze berekeningen wel een goed overzicht van hetgeen dat kan worden verwacht. Er wordt daarmee rekening gehouden met uiterste situaties die worden geprojecteerd naar de toekomst. Door politieke druk zitten in de scenario’s van DNB veel meer heel onwerkelijke situaties dan voorheen het geval was. In die zin worden de scenario’s eerder gezien als pessimistisch dan als optimistisch. De overheid wil dat we deze scenario’s inzichtelijk maken. En ondanks dat deze extreem zijn en naar alle waarschijnlijkheid niet zullen plaatsvinden, zal iedereen deze scenario’s ook terugzien op het pensioenoverzicht.

We begrijpen dat het belangrijk is dat een goede afweging van alle belangen wordt gemaakt, ook voor de situatie waarin het ineens slechter gaat. Wij leggen daarom de lat hoog en willen niet koste wat kost invaren. Wij willen alleen een verzoek tot invaren doen als dat duidelijk beter is voor de deelnemers. Niet alleen in het verwachte scenario, maar we willen dat de deelnemers er in een grote meerderheid van de scenario’s op vooruit gaat. Hierbij kijken wij ook specifiek naar de genoemde stress scenario’s, waarin het veel slechter gaat. We kijken hier samen naar met de COR.

 

5. Wat betekent deze transitie voor mij?

Tijdens de informatiesessies hebben we persona’s (maatmensen) laten zien om je inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van invaren en hard sluiten. Deze persona’s zullen we updaten op basis van de laatste cijfers. We zullen ook nieuwe persona’s toevoegen en toelichten hoe deze grafieken gelezen moeten worden.

Met deze voorbeelden kun je een behoorlijk goed beeld krijgen van wat de veranderingen min of meer betekenen. Precieze details van de nieuwe pensioenverwachtingen op individueel niveau zijn er helaas nog niet en dat duurt nog wel even. Via het pensioenfonds zul je uiteindelijk een individueel overzicht ontvangen waarop je ziet wat de transitie precies voor jou betekent. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar dit zal waarschijnlijk pas kunnen rondom het moment waarop de transitie plaatsvindt, omdat daarvoor ook alle systemen moeten worden ingericht en de situatie op het moment van de transitie bepalend is voor de daadwerkelijke uitkomsten. Dat kan dus nog wel enkele jaren duren.

Nieuwe regels voor het pensioen voor je partner

Met de komst van de nieuwe wet gaat er ook iets veranderen in het pensioen voor je partner. We noemen dat pensioen het nabestaandenpensioen. Dat is het pensioen dat jouw nabestaanden (partner en eventuele kinderen) ontvangen na jouw overlijden.  
 
Straks zal dit nabestaandenpensioen anders geregeld worden. De belangrijkste wijziging is de manier waarop het nabestaandenpensioen wordt berekend als je komt te overlijden voordat je met pensioen gaat. Nu is het zo dat de hoogte afhankelijk is van de hoogte van het ouderdomspensioen. Maar dit verandert.
In het nieuwe stelsel is de hoogte van het nabestaandenpensioen een vast percentage van jouw salaris, ongeacht je leeftijd. Shell Nederland en de COR bespreken samen hoe hoog het nabestaandenpensioen wordt in onze nieuwe pensioenregeling.

Het is wel goed om te weten dat zolang je werkt (en gedurende een beperkte periode daarna) er automatisch een nabestaandenpensioen verzekerd is. Als je uit dienst gaat dan kun je er straks voor kiezen om zelf premie te betalen zodat de dekking voor het nabestaandenpensioen doorloopt. Dit kan handig zijn als je na jouw uitdiensttreding bij Shell (tijdelijk) nergens anders in dienst treedt (en pensioen opbouwt). Op dit moment heb je die mogelijkheid namelijk niet. Shell en de COR bepalen ook samen wat er in het nieuwe stelsel onder deze dekking valt.

Als je straks met pensioen gaat dan kan je zelf bepalen of je naast je ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen wil verzekeren. Die mogelijkheid is nu ook al zo geregeld in onze huidige SNPS-regeling. Meer weten over je huidige nabestaandenpensioen? Gebruik dan de pensioenplanner op Shellpensioen.nl

Jouw betrokkenheid bij de veranderingen

Shell Nederland is momenteel samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) in gesprek over de wijzigingen in ons pensioen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (WTP). De afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen van medewerkers en  andere deelnemers over hoe zij hun mening kunnen geven over de veranderingen in het pensioen.

De overheid heeft nadrukkelijk beoogd om een goede betrokkenheid van alle deelnemers te waarborgen, maar heeft er daarbij bewust voor gekozen om geen individueel bezwaarrecht op te nemen in de WTP. De bedoeling van de overheid is namelijk om een goede transitie naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken. Een individueel instemmingsrecht zou de transitie aanzienlijk complexer en vrijwel onmogelijk maken. Daarbij speelt ook dat het zeer complexe materie is en dat veel mensen de gevolgen misschien niet goed kunnen overzien of beoordelen. Goede betrokkenheid van de deelnemers wordt daarom op andere manieren gewaarborgd. 

Bij Shell is de pensioenovereenkomst een onderwerp dat wordt besproken met de COR. De COR heeft een instemmingsrecht; dat is wettelijk geregeld. Shell Nederland en de COR moeten een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij een uitgebreid transitieplan wordt opgesteld door Shell, waarin alle keuzes en afwegingen moeten worden vastgelegd en onderbouwd. De wijzigingen raken niet alleen de werknemers van Shell, maar ook oud-werknemers (de zogenaamde slapers) en gepensioneerden. Shell Nederland en de COR moeten rekening houden met de belangen van alle betrokkenen en uiteindelijk moet een evenwichtig besluit worden genomen. De COR laat zich bijstaan door een deskundige adviseur en heeft binnen zijn leden ook een WTP-werkgroep opgericht. Daarnaast raadpleegt de COR regelmatig een klankbordgroep waarin collega’s zitten die kennis hebben over pensioen.

Ook de andere deelnemers moeten worden betrokken in het proces. De representatieve verenigingen van gepensioneerden en slapers (bij Shell is dat VOEKS) hebben een hoorrecht en kunnen zo hun mening geven over het transitieplan. Shell Nederland en de COR zullen deze mening ook mee moeten nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Als er eenmaal een besluit is genomen, wordt dat besluit vervolgens aan het pensioenfonds voorgelegd. Het pensioenfonds moet dat besluit dan toetsen en onder meer kijken naar de evenwichtigheid. Daarbij zal het pensioenfonds ook advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan, waar onder meer de gepensioneerden in vertegenwoordigd zijn. Op die manier heeft de overheid in de wet gestreefd naar een zeer zorgvuldig proces met allerlei betrokkenen.  

Bij Shell voeren we deze wettelijke waarborgen zeer zorgvuldig uit. We zijn bijvoorbeeld al sinds het begin van dit jaar in gesprek met de hoorrechtcommissie van VOEKS om ze mee te nemen in de te nemen besluiten en diverse aspecten die daarbij van belang zijn en ook om hun input en feedback te ontvangen. Dat geldt ook voor de COR, waar we al sinds begin vorig jaar informatiesessies mee houden over de ophanden zijnde wijzigingen.

Extra informatiesessies

Door de hoge opkomst bij de informatiesessies in juni en juli, hebben we besloten om nog twee informatiebijeenkomsten te organiseren. Deze vinden plaats op 12 en 14 september. De sessies zijn alleen bedoeld voor medewerkers van Shell.

Je kunt je hier aanmelden.

Bericht Frans Everts

Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland, heeft een bericht gestuurd naar de medewerkers van Shell NL over de Wet toekomst pensioenen. Het bericht is via het pensioenfonds en VOEKS ook gedeeld met de oud-collega’s en gepensioneerden. Je leest het bericht hieronder.

———————————————————————————-

Na jaren van onderhandelen is op 30 mei 2023 de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen in de Eerste Kamer. De wet zal per 1 juli 2023 in werking treden en dat betekent dat we met elkaar aan de slag moeten om de komende jaren, en uiterlijk voor 1 januari 2028, de wet door te voeren. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen in de toekomst een goed pensioen krijgt, ook de generaties hierna. Met het huidige stelsel lukt dat niet goed. En dus moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Ook die van Shell. Daarin hebben we geen keuze. 

Ik informeer je graag over de stappen die we daartoe zullen nemen.

Wat verandert er?
Wat er in ieder geval niet verandert, is dat Shell het pensioen beschouwt als een van de belangrijkste onderdelen van ons arbeidsvoorwaardenpakket in Nederland. Samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR) zullen we dan ook afspraken maken over een goede nieuwe pensioenregeling voor iedereen. We gaan daarbij zorgvuldig te werk en hebben constructieve gesprekken met de COR en andere betrokken partijen, zoals het bestuur van de pensioenfondsen en de vereniging voor oud-collega’a en gepensioneerden (VOEKS).   

We kennen op dit moment drie verschillende regelingen. Op alle drie de fronten zullen veranderingen plaats gaan vinden. Om een voorbeeld te geven: voor nieuwe medewerkers die in de SNPS-regeling komen, zal straks één vaste pensioenpremie gelden (terwijl op dit moment de hoogte van de premie afhankelijk is van iemands leeftijd). Of dit voor huidige SNPS-ers (in dienst vanaf 1 juli 2013) ook verandert, zal met de COR worden besproken. Wat blijft, is dat deze medewerkers al een eigen pensioenpot hebben, die meebeweegt met de economische ontwikkelingen. Medewerkers die momenteel pensioen opbouwen in de SSPF-regeling gaan straks ook pensioen opbouwen in een eigen pensioenpot. Daarnaast praten we met de COR over hoe we het beste om kunnen gaan met de al opgebouwde pensioenen van Shell collega’s en oud-collega’s in het SSPF-Fonds. Het zijn belangrijke besluiten die voorliggen. En deze besluiten moeten worden genomen binnen de wettelijke kaders die volgen uit de WTP. Deze kaders zijn erop gericht om de transitie evenwichtig en zorgvuldig te doorlopen. Dat is ook ons doel. 

Blijf op de hoogte: informeer je
Welke gevolgen de wijzigingen voor jou persoonlijk gaan hebben, hangt nog van veel factoren af. Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Uiteraard zullen we later in het proces jou ook laten weten wat de veranderingen voor jou persoonlijk betekenen.

Ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept. Daarom vinden we het belangrijk je nu al op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in ons pensioen. Deze en volgende maand organiseren we op verschillende Shell-locaties informatiebijeenkomsten waarin we je bijpraten over het proces. Ik nodig je van harte uit om je voor een van deze bijeenkomsten HIER aan te melden. Houd ook Yammer in de gaten voor meer informatie over de bijeenkomsten. 

Daarnaast werkten we de afgelopen maanden samen met de Shell-pensioenfondsen aan www.nieuwpensioenbijshell.nl, een website waar je alle belangrijke informatie over de Wet Toekomst Pensioenen, actuele ontwikkelingen en mogelijke scenario’s voor de toekomst vindt. Ik raad je aan deze website goed in de gaten te houden om op de hoogte te blijven over jouw nieuwe pensioen. Stap voor stap werken we de komende jaren en met elkaar toe naar een nieuw pensioen.  

Wet toekomst pensioenen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 30 mei jl. ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (WTP).

De WTP treedt per 1 juli 2023 in werking. Werkgevers en pensioenuitvoerders hebben dan 4,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot uiterlijk 1 januari 2028.

De Tweede Kamer heeft al op 22 december 2022 met een ruime meerderheid ingestemd met de WTP. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de website van de overheid (werkenaanonspensioen.nl). 

Invaren of achterlaten

info@priqqel.nl

Een belangrijk besluit dat moet worden genomen is of de opgebouwde pensioenen in de SSPF-regeling moeten worden ingevaren of achtergelaten. 

In principe geldt de WTP voor iedereen, dus ook voor gepensioneerden en oud-medewerkers (de slapers). De nieuwe pensioenwet kent als uitgangspunt dat zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de reeds ingegane pensioenen worden omgezet naar het nieuwe stelsel. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. De WTP biedt een mogelijkheid om van dit uitgangspunt af te wijken. Dat kan als invaren onevenredig ongunstig is voor (een deel van) de belanghebbenden. Onder de belanghebbenden worden de huidige medewerkers, de gepensioneerden, de slapers en de werkgever verstaan. Als van de uitzondering gebruik kan worden gemaakt, blijven de opgebouwde pensioenen achter in de bestaande pensioenregeling.

Een belangrijk uitgangspunt in de WTP is dat de opgebouwde pensioenen worden omgezet naar het nieuwe stelsel. Dat heet ‘invaren’.  Die opgebouwde pensioenen worden dan onderdeel van je persoonlijke pensioenpot. Bij ‘invaren’ vervalt een eventuele garantie van de werkgever. In het nieuwe stelsel hoeven geen reserves (buffers) meer te worden aangehouden. Als er wordt ingevaren dan komen ook de pensioenreserves (de buffers) vrij die bij het pensioenfonds staan. Deze buffers kunnen dan worden verdeeld. Dat kan door de buffers (al dan niet uitgesmeerd over meerdere jaren) toe te voegen aan de individuele pensioenpotten van de verschillende deelnemers of door ze te reserveren om bepaalde risico’s op te vangen. De buffers kunnen ook worden gebruikt om gevolgen van het nieuwe stelsel voor de medewerkers in de toekomstige opbouw, financieel te compenseren. Wat er precies met de buffers gebeurt hangt af van de overgangsmaatregelen die Shell NL met de COR zal bespreken. Ook het pensioenfonds wordt daarbij betrokken.

Het uitgangspunt is dus invaren. De WTP biedt een mogelijkheid om van dit uitgangspunt af te wijken. Dat kan als invaren onevenredig ongunstig is voor (een deel van) de belanghebbenden. Onder de belanghebbenden worden de huidige medewerkers, de gepensioneerden, de oud-collega’s en de werkgever verstaan. Als van de uitzondering gebruik wordt gemaakt, blijven de opgebouwde pensioenen achter in de bestaande pensioenregeling. Ook de garantie van Shell en de jaarlijkse indexatie blijven dan gelden. Maar de aanwezige buffers blijven daar dan staan en zijn niet beschikbaar voor verdeling onder de deelnemers. SSPF wordt in dat geval een ‘hard gesloten pensioenfonds’.
 
We zullen de beide mogelijkheden met de COR en de Shell pensioenfondsen bekijken bij het uitwerken van de nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen voor bestaande deelnemers. Daarbij moeten de belangen van alle betrokkenen worden meegenomen. Er moet sprake zijn van een evenwichtig besluit.

FAQ’s invaren of achterlaten

Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (WTP) zullen alle pensioenregelingen in Nederland veranderen. In principe ziet een wijziging van de pensioenregeling alleen toe op de toekomst. Maar de WTP maakt het mogelijk om ook de opgebouwde en ingegane pensioenen om te zetten in de nieuwe pensioenregeling. Dat wordt ‘invaren’ genoemd. Invaren is het omzetten van de opgebouwde pensioenen van medewerkers en oud-collega’s (slapers) maar ook de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden, naar de nieuwe pensioenregeling.

In het  geval van invaren wordt het opgebouwde of al ingegane pensioen omgezet naar een persoonlijke pensioenpot die volgens de regels van een premieregeling met de economische ontwikkelingen zal gaan meebewegen. Invaren is het uitgangspunt onder de WTP. De overheid wil namelijk graag dat de oude en nieuwe pensioenen bij elkaar blijven en dat alle pensioenen onder de nieuwe regels vallen.

De WTP biedt wel  een mogelijkheid om van dit uitgangspunt af te wijken. Dat kan als invaren onevenredig ongunstig is voor (een deel van) de belanghebbenden. Onder de belanghebbenden worden de huidige medewerkers, de gepensioneerden, de oud-collega’s en de werkgever verstaan. Als van de uitzondering gebruik wordt gemaakt, blijven de opgebouwde pensioenen achter in de bestaande pensioenregeling. Voor medewerkers die nog pensioen opbouwen, gaat dan voor de toekomst wel de nieuwe premieregeling gelden.

Het uitgangspunt onder de WTP is dat opgebouwde en al ingegane pensioen worden ingevaren. Maar de WTP voorziet in een mogelijkheid om af te wijken van dat uitgangspunt. Omdat het voor de toekomst niet meer mogelijk is om in eenzelfde pensioenregeling pensioen te blijven opbouwen, wordt het afwijken van het standaard uitgangspunt ook wel ‘achterlaten’ genoemd. In dat geval wordt de huidige SSPF-regeling en het pensioenfonds ‘hard gesloten’. De al opgebouwde en ingegane pensioenen blijven ongewijzigd achter, conform de regels die daar nu op van toepassing zijn. Voor de medewerkers betekent dit dat het opgebouwde pensioen achterblijft in SSPF (volgens de oude regels), maar dat zij in de toekomst pensioen zullen gaan opbouwen in een nieuwe premieregeling (volgens de nieuwe regels). Als je al weg bent bij Shell, dan verandert er dus eigenlijk niets voor je.

Om de pensioenen te kunnen achterlaten moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, dat is niet zonder meer mogelijk. Daarvoor is nodig dat Shell en de COR van mening zijn dat invaren van de opgebouwde pensioenen onevenredig ongunstig is voor (een deel van) de belanghebbenden. Zij zullen dan geen verzoek doen tot invaren bij het pensioenfonds.

Het invaren heeft verschillende voordelen.

  • Bestaande pensioenen en rechten kunnen direct meeprofiteren van de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel; dat kan gunstig zijn als het economisch goed gaat. In de huidige regeling zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse pensioenverhogingen; die zijn namelijk gemaximeerd. In het nieuwe stelsel geldt er geen beperking meer en kunnen pensioenen ongelimiteerd verhoogd worden.
  • Als er wordt ingevaren dan komen ook de pensioenreserves (de buffers) vrij die bij het pensioenfonds staan. Deze buffers kunnen dan worden verdeeld. Dat kan door de buffers (al dan niet uitgesmeerd over meerdere jaren) toe te voegen aan de individuele pensioenpotten van de verschillende deelnemers of door ze te reserveren om bepaalde risico’s op te vangen. De buffers kunnen ook worden gebruikt om gevolgen van het nieuwe stelsel voor de medewerkers in de toekomstige opbouw, financieel te compenseren.
  • Het nieuwe en het opgebouwde pensioen zitten in één pensioenregeling. Voor medewerkers is dit inzichtelijker en begrijpelijker. Ook de communicatie hierover is eenvoudiger.
  • Het uitvoeren van één pensioenregeling is voor pensioenfondsen administratief eenvoudiger, goedkoper en beter te beheersen.
  • Invaren is in lijn met de gedachte van de overheid over het nieuwe stelsel; het is ook in lijn met wat gaat gelden voor de meerderheid van de medewerkers, de oud-collega’s (slapers) en de gepensioneerden in Nederland. Het is duurzaam en toekomstbestendig.

Op dit moment kennen de pensioenen bij Shell in SSPF een grote mate van zekerheid door de garantie van de werkgever. In het nieuwe stelsel mag dat niet meer. Als er wordt ingevaren, dan vervalt de garantie niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het pensioen dat al is opgebouwd of ingegaan. De regels van het nieuwe pensioenstelsel gelden dan voor al jouw pensioen (zowel het al opgebouwde en nog op te opbouwen pensioen, als het al ingegane pensioen van de gepensioneerden).

In het nieuwe pensioenstelsel beweegt jouw persoonlijke pensioenpot mee met de economische ontwikkelingen. Als het economisch goed gaat dan leidt dat tot een verhoging van de pot, maar als het economisch slecht(er) gaat, merk je dat ook. Als er wordt ingevaren, dan zal ook het pensioen dat je al hebt opgebouwd of dat al is ingegaan mee gaan bewegen met de markt. Dat kan leiden tot schommelingen in jouw pensioen. De risico’s hiervan kunnen door het pensioenfonds worden gemitigeerd door het aanhouden van reserves.

Er zijn wettelijke regels om te berekenen wat invaren betekent en hoeveel iedereen in de persoonlijke pensioenpot krijgt. Een van de voorwaarden is dat deelnemers minimaal de waarde van de opgebouwde aanspraken meekrijgen, mits het pensioenfonds voldoende kapitaal heeft. Dat is  bij Shell het geval. In die zin gaat er dus geen geld verloren.

Afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds, kan daarna nog kapitaal bij het fonds over zijn. We noemen dat de buffers van het fonds. Deze buffers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt/verdeeld. In het nieuwe stelsel is het niet meer verplicht om buffers aan te houden, maar dat mag wel. Zo kunnen de buffers bijvoorbeeld worden gebruikt om risico’s te beperken. Ook kunnen de buffers worden gebruikt om een eventueel verschil in toekomstige pensioenopbouw te compenseren of om de individuele pensioenaanspraken of ingegane pensioenen te verhogen. Ook een combinatie is mogelijk.  Voor de verdeling van de buffers zal apart bekeken moeten worden hoe die evenwichtig kunnen worden verdeeld.

Dat jouw pensioen in het nieuwe stelsel meebeweegt met de markt kan zowel positief als negatief uitpakken. Als het economisch goed gaat zul je dat direct merken door een verhoging van jouw pensioen, maar economisch slechtere omstandigheden zijn ook merkbaar. Er zijn verschillende manieren om dit risico in het nieuwe pensioenstelsel te beperken.

  • Als je pensioen opbouwt in een flexibele premieregeling (zoals de SNPS-regeling van Shell), kun je zelf een beleggingsprofiel kiezen, afhankelijk van de risico’s die je wilt nemen. Zo kun je kiezen voor een profiel waarbij je meer risico loopt (offensief), juist weinig risico loopt (defensief) of voor een neutraal profiel. Als je geen keuze maakt dan beleg je automatisch via een slimme default waarbij de beleggingsrisico’s meebewegen met jouw levensfase.
  • Je kunt kiezen voor een variabel pensioen en je pensioenkapitaal geleidelijk overhevelen vanaf tien jaar voordat je met pensioen gaat. De risico’s in jouw beleggingen worden dan verlaagd. Dat geldt ook voor ingegane pensioenen. Ingegane pensioenen kunnen door het pensioenfonds meer defensief worden belegd. Hierdoor wordt er minder risico genomen met deze pensioenen.
  • Als je met pensioen gaat kun je kiezen voor opnieuw kiezen een variabel pensioen bij het pensioenfonds (dat dan zal meebewegen met de beleggingsresultaten) of een vast pensioen bij een externe verzekeraar. . Een variabel pensioen betekent dat ook na je pensioendatum wordt belegd met jouw pensioen. Bij een variabel pensioen is het mogelijk dat de pensioenuitkeringen schommelen in hoogte. Het risico hierop wordt verkleind door de beleggingsrendementen over meerdere jaren uit te smeren. Daarmee kunnen grote schommelingen in het pensioen worden voorkomen. Als er wordt gekozen voor een vast pensioen dan is de hoogte van het pensioen zeker, maar is er mogelijk geen indexatie en ook geen vooruitzicht op een hoger pensioen.
  • Als wordt ingevaren en er zijn buffers in het pensioenfonds aanwezig, dan kunnen deze buffers door het pensioenfonds (deels) worden gebruikt om risico’s te verlagen (door een eenmalige (of over meerdere jaren uitgesmeerde) verhoging van de pensioenen en/of door nieuwe buffers te reserveren om bepaalde toekomstige risico’s op te vangen.
  • – Als wordt ingevaren en je bent al gepensioneerd, dan heb je op dat moment eenmalig de keuze tussen een variabel pensioen bij het pensioenfonds (dat dan zal meebewegen met de beleggingsresultaten) of een vast pensioen bij een externe verzekeraar. Als er wordt gekozen voor een vast pensioen dan is de hoogte van het pensioen zeker, maar is er mogelijk geen indexatie en ook geen vooruitzicht op een hoger pensioen.

De WTP gaat bij invaren uit van een collectieve omzetting van de pensioenen. Dat betekent dat deze omzetting, als daartoe wordt besloten, voor iedereen geldt. Het is niet mogelijk om zelf te kiezen om naar de nieuwe pensioenregels te gaan of om in het huidige systeem te blijven; er is ook geen mogelijk om individueel bezwaar te maken als deelnemer. Wel heeft de wetgever een aantal waarborgen ingebouwd om zeker te stellen dat er een zorgvuldig proces wordt gevolgd.

Shell en de COR zullen samen bespreken of Shell het pensioenfonds zal verzoeken om de pensioenen in te varen. Dat gebeurt in samenspraak met het pensioenfonds en de VOEKS hoorrechtcommissie.

Er wordt een zorgvuldig proces gevolgd. De werkgever is in gesprek met de COR en met VOEKS (de Vereniging van Oud-Employés der ”Koninklijke/Shell”). VOEKS heeft een hoorrecht ten aanzien van de wijzigingen. Uiteindelijk zal een verzoek tot invaren aan het bestuur van het pensioenfonds moeten worden gedaan. Het bestuur zal dan besluiten of het verzoek wordt ingewilligd, waarbij binnen het pensioenfonds ook diverse waarborgen gelden via het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Er moet uiteindelijk sprake zijn van een evenwichtig besluit voor alle belanghebbenden, inclusief de werkgever.

COR
De COR heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de medewerker.  Dat instemmingsrecht ziet ook toe op het besluit om al dan niet een verzoek tot invaren aan het pensioenfonds te doen. De gesprekken met de COR zijn al langere tijd gaande en zodra er sprake is van een voorgenomen besluit zal de COR ook formeel om instemming worden gevraagd. Binnen de COR is een pensioencommissie ingesteld waarin specifieke kennis over pensioenen aanwezig is. We hechten aan een goede consultatie en hebben dan ook regelmatig overleg met zowel de pensioencommissie als de COR over de ontwikkelingen. In deze gesprekken worden de gevolgen van de nieuwe wetgeving uitvoerig besproken.

VOEKS
De WTP heeft bepaald dat Shell en de COR voor wat betreft de wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe wet niet alleen moeten kijken naar de belangen van de medewerkers en de werkgever, maar ook naar die van de gepensioneerden en slapers.

Daarnaast geeft de WTP een representatieve vereniging van gepensioneerden en/of slapers de mogelijkheid om, voordat de besluiten over de nieuwe regeling worden genomen, zijn mening kenbaar te maken aan Shell en de COR. Dit wordt het ‘hoorrecht’ genoemd. Shell en de COR moeten die mening dan meenemen in hun besluitvorming en ook terugkoppeling geven over wat er met die mening is gedaan. Bij Shell is VOEKS (de Vereniging van Oud-Employés der ”Koninklijke/Shell”) zo’n representatieve vereniging. VOEKS heeft inmiddels een hoorrechtcommissie opgericht die in gesprek is met Shell en de COR.

Pensioenfonds
Uiteindelijk zal – indien Shell wil invaren – een verzoek daartoe aan het bestuur van SSPF moeten worden gedaan. Het pensioenfonds zal op zijn beurt dan een eigen besluitvormingsproces moeten doorlopen, waarin ook verschillende waarborgen zijn opgenomen. Zo moet het Verantwoordingsorgaan om advies worden gevraagd en heeft de Raad van Toezicht een goedkeuringsrecht.

Al deze stappen moeten er toe leiden dat uiteindelijk een evenwichtig besluit wordt genomen over het al dan niet invaren van de opgebouwde en ingegane pensioenen waarin de belangen van alle belanghebbenden op een zorgvuldige wijze zijn afgewogen.

De overheid heeft een uitvoerige analyse laten doen van de juridische risico’s omdat men zeker wilde stellen dat het nieuwe pensioenstelsel, net als het huidige pensioenstelsel, juridisch houdbaar is. Daarbij is onder andere gekeken naar eigendomsaspecten en gelijke behandeling. De conclusie van die analyse is dat het nieuwe pensioenstelsel juridisch houdbaar is. Uiteraard zijn juridische risico’s nooit helemaal uit te sluiten. Dat zal de komende jaren in de praktijk moeten blijken.

Meer weten over je opgebouwde pensioen?

Als je meer wilt weten over je opgebouwde pensioen dan kun je terecht op de website van het pensioenfonds: www.shellpensioen.nl. Zie ook de diverse contact mogelijkheden daar.

Heb je bij verschillende pensioenuitvoerders pensioen opgebouwd dan kun je ook kijken op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl;  daar vin je  een overzicht van al je  tot nu toe opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor heb je je DigiD nodig.

Zie ook meer uitgebreide veel gestelde vragen hier.

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.