Juli ’24 Nieuwe regeling Shell NL

Op 1 juli hebben Shell Nederland en de Centrale Ondernemingsraad (de COR) de transitieplannen voor de SSPF-pensioenregeling en de SNPS-pensioenregeling(en) ingediend bij de pensioenfondsen. Daarmee is het arbeidsvoorwaardelijk overleg afgerond en is een belangrijke mijlpaal behaald! De transitieplannen kun je hier vinden.

De afgelopen maanden hebben Shell Nederland (SN) en de COR intensief samengewerkt met de besturen van de pensioenfondsen en met de vereniging voor gepensioneerden/slapers, Voeks, om te komen tot een evenwichtige en toekomstbestendige pensioenregeling en bijbehorende transitiemaatregelen. In dat kader heeft Voeks, via de Voeks Hoorrecht Commissie (de VHC), het hoorrecht uitgeoefend. Begin mei hebben SN en de COR het oordeel van VOEKS ontvangen. Hoe dat oordeel is meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming kun je lezen in deze reactie.

Via verschillende informatiesessies hebben Shell Nederland en de COR de afgelopen weken medewerkers  geïnformeerd over de voorgenomen plannen voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Het is goed om te zien dat medewerkers over het algemeen positief reageren op deze plannen.  Nu de COR heeft ingestemd is de consultatie afgerond en zijn we klaar om de volgende fase in te gaan. In deze fase zal ook informatie (waaronder een extra virtuele informatiesessie) worden verstrekt aan oud-medewerkers (slapers en gepensioneerden) waarin de nieuwe pensioenregeling en de overgangsmaatregelen verder zullen worden toegelicht. Deze groep zal binnenkort per email een uitnodiging ontvangen waarmee zij zich kunnen inschrijven voor de virtuele informatiesessie

Wat is het belangrijkste om te weten?

  • De nieuwe pensioenregeling is een goede en flexibele pensioenregeling met een hogere premie die bijdraagt aan een hoger verwacht pensioen.
  • Shell Nederland verzoekt SSPF om de opgebouwde en bestaande aanspraken van alle deelnemers in te varen, dat wil zeggen dat deze aanspraken worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Als gevolg van de vrijval van buffers uit het fondsvermogen, krijgen alle SSPF deelnemers (actief en inactief) op het moment van de transitie een verhoging van hun pensioen.
  • Voor de veranderingen in pensioenopbouw gelden gunstige overgangsmaatregelen voor bestaande deelnemers met volledige compensatie via het salaris of binnen de pensioenregeling.
  • Er wordt goed gezorgd voor jouw nabestaande(n) of in geval je arbeidsongeschikt wordt op een vergelijkbaar of beter niveau in vergelijking met de huidige afspraken.

Wat betekent dit voor jou?

Op dit moment ben je een actieve of inactieve deelnemer in een van onze bruto-pensioenregelingen. Deze pensioenregelingen worden uitgevoerd door SSPF en SNPS.

Als je in dienst bent gekomen voor 1 juli 2013, dan ben je deelnemer in de SSPF-regeling.

  • Jouw pensioenovereenkomst wijzigt met ingang van 1 januari 2027.
  • Dit betekent dat je vanaf 1 januari 2027 pensioen opbouwt in de nieuwe pensioenregeling.

Ben je in dienst gekomen op of na 1 juli 2013, dan neem je deel aan de SNPS-regeling.

  • Jouw pensioenovereenkomst wijzigt met ingang van 1 januari 2026.
  • Vanaf die datum bouw je pensioen op in de nieuwe pensioenregeling.

De beide brutoregelingen gelden tot een maximaal salarisniveau. Is je salaris hoger dan dat maximum dan  neem je mogelijk deel aan de netto-pensioenregeling die wordt uitgevoerd door SNPS. In die regeling bouw je pensioen op uit je nettoinkomen. In dat geval wijzigt jouw pensioenovereenkomst voor het netto-gedeelte eveneens met ingang van 1 januari 2026.

De wijziging van de pensioenovereenkomst gaat gepaard met uitstekende transitie- en compensatiemaatregelen.

Voor deelnemers aan de SSPF-regeling is het van belang te weten dat het plan is om de al opgebouwde pensioenaanspraken in te varen. Op het moment van de transitie krijgen alle deelnemers (actief en inactief) als gevolg daarvan een verhoging van hun pensioen. Hierover beslist uiteindelijk het bestuur van SSPF.

Hoe nu verder?

De transitieplannen voor SNPS en SSPF zijn op 1 juli 2024 ingediend bij de pensioenfondsen. De pensioenfondsen hebben nu een aantal maanden om te toetsen of de transitie (de nieuwe regeling, de overgangsmaatregelen en het invaarverzoek voor SSPF, inclusief verdeling van het vermogen) in zijn geheel evenwichtig en uitvoerbaar is en de implementatie verder voor te bereiden. In de loop van 2024 verwachten we een reactie. Wij zullen jullie hiervan uiteraard op de hoogte houden.

Informatie en communicatie 

Voor de details van de genomen besluiten, zoals de nieuwe pensioenregeling en de compensatie- en overige maatregelen, verwijzen wij naar de transitieplannen die inmiddels op de website zijn geplaatst. Op Viva Engage kun je de slides en de recordings van de recent gehouden informatiesessies vinden. Het pensioenfonds zal binnenkort meer informatie delen over de extra bijeenkomst die wordt gepland voor oud-medewerkers en gepensioneerden. 

Wij begrijpen dat je graag wilt weten wat dit nu precies voor jou betekent. Er zijn verschillende voorbeelden uitgewerkt die je een indicatie geven. Meer informatie over de precieze gevolgen voor jouw pensioen zul je te zijner tijd via het pensioenfonds ontvangen.

Tot slot

 Pensioenen en de transitie van pensioenregelingen zijn complexe, maar ook belangrijke onderwerpen. Neem daarom de tijd om er meer over te lezen of beluisteren. Omdat wij financieel gezonde pensioenfondsen hebben, biedt deze pensioentransitie kansen voor alle deelnemers, actief en inactief. In het belang van de deelnemers zijn we erin geslaagd deze kansen te benutten. Wij zijn daarom trots op de nieuwe pensioenregelingen en de transitie- en compensatiemaatregelen zoals we die, samen met de COR, voor onze medewerkers en oud-medewerkers hebben vormgegeven.

Graag willen wij nogmaals de COR en Voeks hartelijk danken voor de constructieve en gedegen bijdrage in dit complexe dossier. 

Privacy

Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren en (afhankelijk van de cookies die u accepteert) om te zien wat u op onze website doet en bekijkt. 

This site is registered on wpml.org as a development site.